Skriv ut!email   
   Om projektet:
COVAX är ett försök att kombinera dokumentbeskrivningar och digitaliserade versioner av dylika från bibliotek, arkiv och museer, i syfte att skapa ett globalt system för sökning och återvinning. Detta betyder att vitt skilda primärkällor kan nås oavsett deras fysiska placering.

COVAX projektet har fyra grundläggande mål: Att sprida det europeiska kulturarvet och göra det möjligt för europeer att tillgå primära intellektuella, kulturella och vetenskapliga källor från arkiv, bibliotek och museer; att via Internet utnyttja existerande kulturella infrastrukturer; att utnyttja standarder för att strukturera och finna information samt beroende på varje partners förutsättningar och kompletterande möjligheter, bygga gemensamma samverkande system (gemensam tillgång till utspridda resurser).

   Projektet Covax:
COVAX syfte är att analysera och utarbeta de tekniska lösningar som krävs för att via Internet skapa tillgång till enhetligt uppmärkta dokumentbeskrivningar från samlingar i arkiv, bibliotek och museer, baserade på formaten SGML/XML. Idéns genomförbarhet ska demonstreras i en prototyp som ska innehålla ett tillräckligt representativt utsnitt av olika typer av dokument för att bygga ett globalt system för sökning och återvinning. Projektet grundar sig på antagandet att det i bibliotek, arkiv och museer finns ett enormt antal dokumentbeskrivningar som skulle kunna göras åtkomliga på Internet genom att konvertera befintliga poster eller skapa nya enligt specifika SGML/XML DTD:er.

Projektets operativa kärna kan anses vara användningen av SGML och de olika typer av DTD:er som för närvarande används inom bibliotek (MARC DTD), arkiv (EAD) och museer (AMICO) samt de DTD:er som definierats av TEI (Text Encoding Initiativ) för att strukturera elektroniska versioner av kulturella texter. Bruket av SGML/XML tillåter standardisering, samverkan och återkoppling mellan bibliotek, arkiv och museer när det gäller att handha, bläddra i, söka och återvinna olika typer av dokument eller beskrivningar av dessa. Bruket av XML tillåter en standardiserad distribution via Internet av primära källor vilket i sin tur betyder en ökad tillgänglighet till dessa källor för medborgare i hela världen.

   Partners:

   Projektets mål:
1. Projektets operativa kärna kan anses vara användningen av XML och de olika typer av DTD:er som för närvarande används inom bibliotek (MARC DTD), arkiv (EAD) och museer (MUS-EAD) samt de DTD:er som definierats av Text Encoding Initiativ (TEI) för att strukturera elektroniska versioner av kulturella texter. Bruket av XML tillåter användandet av ett domän-specifikt märkspråk för att handha, bläddra i, söka och återvinna olika typer av dokument eller dokumentbeskrivningar. Vilket i sin tur betyder att XML har förutsättningarna att bli en standard för distribution av den här typen av information på Internet.

Tekniska mål:

- Ett sammanhängande antal poster och dokument från bibliotek, arkiv och museer väljs ut bland projektets partners.

- Analys av existerande DTD:er och förslag till en gemensam inormationsstruktur för alla typer av dokument.

- Med hjälp av lämpliga konverteringsverktyg konverterar varje "användar partner" sina utvalda poster och dokument från de existerande originalformaten till en lämplig DTD.

- Konverteringsverktygen som utvecklats måste fungera tillsammans med den ursprungliga uppsättningen dokument samt mot de uppdateringar som sker av nya poster vilka skapas i de existerande systemen hos varje partner.


2. Att forma ett nätverk av samlingar som en distribuerad databas så att både användare och andra datorsystem kan nå detta spridda innehåll genom endast en dörr. COVAX ska fungera som ett meta-bibliotek, och erbjuda tillgång till en stor samling av samtida kultur som användaren uppfattar som ett enda bibliotek med referenser, sökverktyg,faksimilbilder, museiobjekt osv.

Tekniska mål:

- Varje "användar partner" ska ha en egen XML samling.

- Utveckling av ett meta-söknings program för att kunna söka i alla distribuerade samlingar.

- COVAX meta-bibliotek ska kunna sökas både som en specifierad samling eller som alla distribuerade samlingar tillsammans.


3. Definition och utveckling av ett gemensamt gränssnitt och mjukvarukomponenter för att erbjuda enkel tillgång till sökning och återvinning av objekt i samlingarna och för att visa information om dessa.

Tekniska mål:

- Definiera grundläggande informationselement för sökning.

- Definiera gränssnitt för sökning och återvinning på olika språk.

- Definiera enhetliga protokoll för att överföra och visa information.

- Gränssnitten ska tillåta olika sorters sökningar: globala, till alla dokument och samtliga distribuerade databaser och till specifika, till ett urval dokument (tex. Enbart dokument från museer) eller till en särskilt institutions dokument.

- Att skapa, handha och underhålla länkar mellan XML-poster och digitala versioner av dokument eller externa objekt.

- Återvinning och visning av XML-dokument.

- Systemets användbarhet ska kontrolleras av ett vitt spektrum användare: vetenskapsmän, lärare, bibliotekarier, arkivarier, etc.


   Resurser:
Projektet Covax:
www.covax.org

Covax News Nummer2 | June 2001 (pdf): http://studi131.casaccia.enea.it/enea/apps/covax_news_eng.pdf©Covax 2001